Zum Inhalt (Access key c)Zur Hauptnavigation (Access key h)Zur Unternavigation (Access key u)

Reglement

voor het Kreismuseum Wewelsburg

I. Geldigheidsgebied

Het Kreismuseum Wewelsburg is een openbare instelling van het district Paderborn.
Het museumcomplex omvat de hele Wewelsburg met uitzondering van de vleugel van het 'Deutsche Jugendherbergswerk'. Tot het complex behoren tevens het hele voormalige wachtgebouw, het administratie- en magazijngebouw evenals het tussen burcht- en voormalig wachtgebouw gelegen buitenterrein inclusief de burchttuin.

Met betreden van het museumgedeelte verklaren de bezoekers dat zij de onderstaande regels erkennen en in acht zullen nemen.

II. Gedrag van bezoekers en bezoeksters

De verzamelingsstukken in de tentoonstellingsruimten kunnen gedurende de openingstijden door de bezoekers bezichtigd worden. De entreeprijzen en andere heffingen worden vastgelegd door de tarievenverordening voor het Kreismuseum Wewelsburg in de op dat tijdstip van toepassing zijnde lezing.

Toelichtingen bij tentoongestelde stukken kunnen tijdens de openingsuren in individuele gevallen op verzoek worden gegeven door het wetenschappelijke en pedagogische personeel van het museum. Een recht van de bezoekers op toelichting bij de tentoonstelling door het toezichthoudend personeel bestaat niet. Groepsrondleidingen zijn alleen mogelijk na vooraf gemaakte afspraak in het secretariaat van het museum (tel. +49 (0)2955 7622-0, info@wewelsburg.de). Groepsrondleidingen onder leiding van derden zijn alleen toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming door de museumdirectie.

De bezoekers van het museum dienen zich dusdanig te gedragen dat geen van de andere bezoekers gehinderd of gestoord wordt. Uitdrukkelijk wordt verwezen naar de regels in alinea III. Bovendien dient erop te worden toegezien dat verzamelings- en inrichtingsvoorwerpen niet beschadigd, verontreinigd, vernield of ontvreemd worden. Tenzij uitdrukkelijk dienovereenkomstig gekenmerkt mogen tentoongestelde stukken niet aangeraakt worden.

De bezoekers zijn volgens de van toepassing zijnde voorschriften van het Duitse Burgerlijke Wetboek in volle omvang aansprakelijk voor de door hen veroorzaakte schade. Dat geldt met name voor opzettelijk of grof nalatig veroorzaakte schade aan tentoonstellingsstukken en voor het onterecht activeren van alarm- en noodinstallaties. Toezichthoudende personen zoals ouders en groepsleidingen zijn binnen het kader van hun toezichtsplicht tegenover personen in hun begeleiding verantwoordelijk voor de opvolging van het reglement.

In alle gesloten vertrekken geldt rookverbod. Trappen en vluchtwegen moeten worden vrijgehouden. Platformen en afgebakende gedeelten mogen niet betreden worden.

Het fotograferen en filmen van de tentoonstellingsstukken en van de museuminrichting is alleen zonder flits en alleen voor privé-doeleinden toegestaan. In de beide voormalige SS-lokalen in de noordelijke toren van de Wewelsburg, die onderhevig zijn aan bijzonder beschermingswaardige belangen, zijn privé-opnames principieel niet toegestaan. Van tevoren dient een schriftelijke toestemming door de museumdirectie, tel. +49 (0)2955 7622-0 of info@wewelsburg.de te worden ingewonnen voor

  •  alle soorten opnames die niet uitsluitend voor particuliere, maar voor journalistieke, bedrijfsmatige ofcommerciële doeleinden bestemd zijn;
  • opnamen door middel van dronen of andere vliegtoestellen op het museumterrein.

Het meevoeren van dieren is – met uitzondering van geleidehonden – evenals de meename van eten en drinken niet toegestaan. Meegevoerde grote voorwerpen (paraplu's, wandelstokken, koffers, tassen, rugzakken, skateboards e.d.) dienen vóór het bezoek aan het museum te worden opgeborgen in de voorhanden kluizen. Loophulpmiddelen e.d. mogen worden meegevoerd.

Bij uitzondering kunnen voorwerpen, voor zover dat mogelijk is, in bewaring worden genomen door het toezichthoudend personeel. In geval van twijfel dienen hun aanwijzingen te worden opgevolgd. Wij zijn niet aansprakelijk voor voorwerpen van waarde en andere voorwerpen die zich in bewaring of in de kluizen bevinden.

III. Bijzondere regelingen

er waarschuwing voor de levenden en als eerbetoon aan de slachtoffers van het concentratiekamp Niederhagen werd de Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 − 1945 ('Herinnerings- en gedenkplaats Wewelsburg 1933 - 1945') opgericht. 

In verband met deze bijzondere opdracht is het de bezoekers in het hele museumcomplex verboden, rechts-extremistische, racistische, antisemitische en seksistische uitingen te bezigen in woord, schrift of gebaren.

Tevens is het verboden, in woord, schrift of gebaren de vrijheid en waardigheid van de mens (art. 1 Duitse grondwet) verachtelijk te bejegenen alsmede kentekens en symbolen te gebruiken die voortvloeien uit de geest van organisaties die tegen de grondwet gericht of daarmee in strijd zijn of deze organisaties representeren. Met name het openlijk dragen van elke vorm van rechts-extremistische symbolen is niet toegestaan.

Herdenkings- en andere openbare evenementen evenals de uitstalling en verspreiding van informatiemateriaal, foto's of plakkaten op het museumterrein en in de museumvertrekken dienen tevoren te zijn goedgekeurd door de museumdirectie.

IV. Uitoefening van het huisrecht

Tijdens de openingstijden worden de tentoonstellingsruimten continu bewaakt. Het toezichthoudend personeel is tevens gerechtigd, de gebeurtenissen op het hele museumterrein te documenteren met verdere technische hulpmiddelen (bijv. foto-/videoapparatuur).

De bezoekers dienen gehoor te geven aan de voor de opvolging van de voornoemde regels gegeven aanwijzingen van het toezichthoudend personeel. Bij negeren van het reglement of door het personeel gegeven aanwijzingen kan bezoekers de voortzetting van het bezoek aan de betreffende tentoonstelling of het hele museumcomplex tijdelijk verboden worden.

In bijzonder ernstige gevallen kan door de museumdirectie tegen bezoekers een tijdelijk toegangsverbod of een toegangsverbod voor onbepaalde tijd worden uitgesproken voor bepaalde gedeelten of voor het hele museumcomplex. Dit geldt met name bij herhaald wangedrag, bij diefstal of bij vandalisme.

Bij te grote aandrang of om bijzondere redenen (bijv. waterschade) kan het museum door beslissing van de museumdirectie geheel of ten dele voor bezoekers gesloten worden.

In gevallen waarin van het huisrecht gebruik wordt gemaakt, is terugbetaling van entreegelden of andere heffingen uitgesloten.

Dit reglement is geldig vanaf 1-4-2021.
Op dezelfde datum wordt het oude reglement van 1-1-2016 ongeldig.

Paderborn, 31-3-2021

Christoph Rüther
Districtscommissaris van het district Paderborn

Kreismuseum Wewelsburg

verdere onderwerpen (duits)

Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van externe componenten, b.v. Lettertypen, kaarten, video's of analysetools, die allemaal kunnen worden gebruikt om gegevens over uw gedrag te verzamelen. Privacyverklaring (duits)